marți, 30 noiembrie 2010

Viata si activitatea Sf.Ap.Andrei.


Viaţa şi Activitatea Sf. Apostol Andrei, Intâiul Chemat, Propovaduitor al Evangheliei în Ţara Noastră, Protectorul României.

Scrisă prin utilizarea surselor din Sfânta Scriptură, tradiţia istorică şi Sfânta Tradiţie, adică a memoriei vii transmisă prin urmaşii celor care cu ochii au vazut, cu urechile au auzit şi cu mâinile au pipăit Cuvântul Vieţii (1 In 1, 1).

Chemarea Sf. Apostol Andrei
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, era din Betsaida , localitate situată pe malul vestic al Lacului Ghenezaret . Împreună cu fratele său Simon şi tatăl lor Iona erau pescari.

Sf. Ioan Botezătorul începuse în anul al cincisprezecelea al împărăţiei lui Tiberiu să propovăduiască în regiunea Iordanului un botez de pocăinţă spre iertarea păcatelor . Despre el Mircea Eliade afirma că era un “ascet iluminat în lupta făţişă cu ierarhia politică şi religioasă ebraică” , iar istoricul Flavius Josephus îl caracteriza ca “un om bun ce îi îndemna pe evrei să practice virtutea prin exercitarea dreptăţii faţă de semeni şi a pietăţii în raport cu Dumnezeu” .

Andrei şi Ioan făceau parte dintre discipolii Sf. Ioan Botezătorul. Atunci când Sf. Ioan Botezătorul le-a atras atenţia discipolilor asupra Mielului lui Dumnezeu , Cel Ce ridică păcatul lumii , Andrei şi Ioan L-au urmat pe Iisus. Este de remarcat că, cei doi s-au apropiat din proprie iniţiativă de Iisus şi că El nu i-a respins, ca pe alţii ce au dorit să I se alăture . Dimpotrivă El i-a încurajat să-L urmeze: “Veniţi şi veţi vedea. …şi au rămas la El în ziua aceea” .
După ce L-au ascultat pe Iisus, Andrei se reîntoarce. El îl “găseşte mai intâi “ pe fratele său Simon şi-i declară că a aflat pe Cel pe care-L aştepta întregul Israel, pe Mesia, cel ce se tâlcuieşte Hristos . Astfel Andrei este primul dintre ucenicii Mântuitorului care intuieşte, sau pe care Duhul îl luminează pentru a înţelege, adevărata Persoană ce se ascundea sub chipul lui Iisus din Nazaret. Acest lucru după numai cîteva ceasuri, poate chiar şi o noapte, petrecute împreună cu Mântuitorul şi înainte ca cineva să-L fi văzut făcând măcar una din nenumăratele minuni despre care ni se relatează în Noul Testament. Apostolul nu a spus ”am aflat un mesia” , ci El îi anunţa fratelui pe acel Mesia, unicul, proorocit de profeţi. El aduce “mai întâi” pe fratele său să-l prezinte lui Mesia . Este posibil ca apoi să-l fi adus şi pe Filip, al treilea viitor apostol, pe care-l cheamă Mântuitorul Însuşi din Betsaida . Trei ucenici galileeni ce urmau să devină din pescari de peşti, pescari de oameni, după cum le-a spus Mântuitorul lui Andrei si Simon Petru .

Dar chemarea lui Andrei şi a fratelui său ca ucenici , apoi şi a fiilor lui Zevedeu, se petrece după ce Ioan Înaintemergătorul a fost întemniţat de către Irod şi după revenirea lui Iisus din Nazaret în Galileea, când a început să vestească apropierea Împăraţiei Cerurilor . Din acel moment Sf. Andrei nu se mai desparte de Învăţător , urmându-L de-a-lungul întregii perioade de formare spirituală a ucenicilor.

Dintre cei ce-I urmaseră după ce a început să propovăduiască apropierea Împaratiei lui Dumnezeu îşi alege Mântuitorul pe cei 12 apostoli. Acestora le desluşeşte parabolele Sale , pe ei îi instruieşte pentru misiunea viitoare de a vesti în toată lumea Evanghelia , pe aceştia îi îmbracă cu putere . Numele Sf. Andrei figurează al doilea , resp. al patrulea , în şirul celor 12 apostoli selectaţi de Mântuitorul după noaptea de rugăciune ce precede alegerea apostolilor .

Noul Testament ne îndreptăţeşte să credem că Sf. Ap. Andrei se afla permanent în apropierea Domnului deoarece la înmulţirea pâinilor el este cel ce spune Mântuitorului că există un băiat care are cinci pâini şi doi peşti. De asemenea pe el îl alege Apostolul Filip pentru a media împreună întrevederea Mântuitorului cu grecii veniţi în pelerinaj la Ierusalim cu ocazia Paştelui iudaic şi care doreau să-L vadă . De aici încolo suferă împreună cu ceilalţi apostoli şi ucenici calvarul prinderii, al suferinţelor şi al răstignirii pe cruce a Celui ce fusese Învătaţorul lor. El se bucură de Învierea Sa din morţi şi primeşte - ca cea din urmă poruncă – să predice Evanghelia la toate neamurile.

Lucrarea Sf. Apostol Andrei
După împlinirea promisiunii făcute de Hristos Cel Înviat, adică după pogorârea Sf. Duh în ziua Cincizecimii asupra lor la Ierusalim , toţi au început să propovăduiască cu curaj noua învăţătură despre Împărăţia Cerurilor. Sfinţii apostoli, personal şi prin noii lor ucenici, în parte aleşi dintre cei ce urmaseră Mântuitorului , au încercat multă vreme convertirea populaţiei iudaice mai întâi din Ierusalim, urmând cu cea din Samaria , apoi a celei din diasporă: Fenicia, Cipru, Antiohia .

Transmiterea tainelor noii Învăţături la ucenici
Desigur în acest timp, înainte de primul sinod apostolic din jurul anului 50, atunci când aparent s-au distribuit ariile geografice în care cei 12 aveau să propovăduiască cuvântul Evangheliei, Sf. apostoli au transmis ucenicilor lor tainele noii Învăţături. Dovadă acestei afirmaţii stau textele “Învăţătura celor 12 apostoli” şi “Constituţiile apostolice”.
“Învăţătura celor 12 apostoli” reprezintă primul catehism creştin, cuprinzând în 15 capitole o condensare a elementelor teologice, morale şi liturgice. A fost descoperit abia în 1883 de către mitropolitul Nicomidiei, Filotei Vrieniu, într-un pergament manuscris în anul 1056, aparţinând bibliotecii Sfântului Mormânt din Constantinopol (Istambul), alături de alte scrieri ale Părinţilor Apostolici, cunoscute din manuscrise anterioare . Deşi scrisă abia în sec. XI şi descoperită mult mai târziu, învăţătura celor 12 apostoli era cunoscută din antichitatea creştină fiind pomenită, între alţii, de către Eusebiu de Cesarea .
“Constituţiile apostolice” este o culegere canonică şi liturgică cuprinzând 8 “cărţi”. Ele au fost alcătuite probabil în a doua jumatate a sec. IV în Siria. Cartea a opta, cea care ne interesează în contextul contribuţiei Sf. Apostol Andrei, cuprinde liturghia “clementină”, cu referire la Sf. Clement Romanul. In textul acesta se arată că “după lectura din Lege şi Profeţi, din Epistole, din faptele Apostolilor şi din Evanghelie, episcopul dă binecuvantarea”. Apoi se continuă: “eu, Andrei, fratele lui Petru, spun: …”. Sfântului Apostol Andrei i se atribuie formularea rugăciunilor diaconului şi episcopului pentru catecumeni, pentru energumeni (cei posedaţi de demon), pentru cei ce urmau să fie botezaţi, pentru penitenţi, precum şi a ecteniilor liturghiei credincioşilor. După sărutul păcii şi aducerea ofrandelor, desfăşurarea liturghiei continua cu marea rugăciune euharistică, a cărei formulare este atribuită Sf. Ap. “Iacov, fratele lui Ioan, fiul lui Zebedeu” .
Clement Romanul oferă în scrisoarea sa către Corinteni prima mărturie patristică cu privire la doctrina succesiunii apostolice : “Apostolii ne-au vestit Evanghelia primită de la Domnul Iisus Hristos; iar Iisus Hristos a fost trimis de Dumnezeu. Hristos, dar, a fost trimis de Dumnezeu iar apostolii de Hristos…. Predicând, dar, în ţări şi în cetăţi, au pus episcopi şi diaconi, pentru cei ce aveau să creadă….”. Ca iudeu convertit la creştinism, cu bogate cunoştinţe ale vechiului testament se poate presupune că Sf. Clement Romanul a provenit din aria orientului mijlociu şi/sau a fost în direct contact cu Părinţii Apostolici de la care ar fi preluat formulările slujirii liturgice.
Această formulare liturgică are rădăcini apostolice, amplu regăsite în liturghiile de astăzi ale Sf. Vasile cel Mare şi Ioan Gura de Aur. Unii exegeţi cred că liturghia “clementină” nu este o transcriere tardivă a celei lăsate de apostoli, ci o simplă compilaţie ulterioară. În oricare din aceste două eventualitaţi, analiza textului cărţii a opta din “Constituţiile apostolice” scoate neîndoielnic în relief autoritatea de care se bucura Sf. Apostol Andrei în rândul celor 12. De observat că autorul anonim al scrierii a dorit să-şi asigure autoritatea morală a doi dintre apostoli, dar nu a oricărora dintre aceştia, ci a unora dintre cei consideraţi a se număra printre cei mai importanţi din ceata celor 12 în vremea scrierii textului. Asemenea a procedat şi autorul anonim al scrierilor puse sub autoritatea lui Dionisie Areopagitul.

Aceeaşi idee este susţinută de mărturisirea episcopului Papias din Hyerapolis (Ierapole) . Acesta era unul din Părinţii Apostolici , care, pe la anul 130, recunoscând că nu a primit direct de la sfinţii apostoli învăţătura, ci de la ucenicii acestora, începea enumerându-i cu chair pe cei ai Sf. Ap. Andrei . “De câte ori venea un urmaş al părinţilor, am întrebat despre cuvintele apostolilor; ce au spus Andrei sau Petru, ori Filip sau Toma sau Iacov sau Ioan sau Matei, sau oricare altul din discipolii Domnului.”

Teritoriile atribuite Sf. apostoli şi ucenicilor
Revenind la propovăduirea apostolică şi la Sf. Ap. Andrei, tradiţia despre “împrăştierea Sf. apostoli şi ucenici ai Mântuitorului”, consemnată în scris de către Eusebiu de Cesarea , arată că “Toma a fost ales pentru Parti, Andrei pentru Scitia, Ioan pentru Asia ..., aşa după cum spune Origen în Comentariile sale la Facere” .
În ciuda îndoielilor exprimate de către unii cercetători, citaţi de către Manolache , informaţia lui Eusebiu merită credibilitate deşi a fost preluată din tradiţie. Deoarece cu excepţia celor 3 apostoli, şi a Sf. Petru, despre care afirmă “pare să fi predicat în Pont, Galaţia, Bitinia, Capadocia şi Asia”, ea nu menţionează teritoriile atribuite celorlalţi 8 apostoli. Informaţia lui Eusebiu este susţinută şi de către Hipolit Romanul care, în lucrarea sa “Despre cei doisprezece apostoli” afirmă: “apostolul Andrei a vestit sciţilor şi tracilor” .

Propovăduirea şi martiriul Sf. Ap. Andrei
De altfel creştinarea unora dintre sciţi este atestată încă din anii 61-63 de către apostolul neamurilor în Epistola sa către Coloseni . Pătrunderea creştinismului în aria geto-dacilor este confirmată mai târziu şi de către Justin Martirul şi Filozoful şi de către Tertulian , care scrie în anul 196, în tratatul său “ Adversus Judaeos”: Hristos “stăpâneşte“ şi “în ţinuturile sarmaţilor, dacilor, germanilor şi sciţilor” .

Aghiografii, care au preluat tradiţia istorică, relatează de asemenea propovăduirea Evangheliei de către Sf. Ap. Andrei la sciţi şi goţi. “Sinaxarul Bisericii din Constantinopol”, datând din sec. X, arată ca Sf. Andrei “a predicat în Pont, Tracia şi Scythia”:” Lui Andrei, celui întâi chemat, i-au căzut la sorţi Bitinia, părţile Pontului Euxin şi ale Propontidei, cu cetăţile Calcedon şi Bizant, Macedonia, Tracia şi regiunile care se întind pâna la Dunăre, Tesalia, Elada, Ahaia si cetatile Aminsos, Trapezunt, Heracleea (Pontului) şi Amastris”.
Mai înainte, în sec. VIII, Epifanie Monahul menţionase predica Sf. Ap. Andrei “la sciţi” în lucrarea sa “Viaţa Sfântului Apostol Andrei”.
În sec. XIV, Nichifor Calist, istoric bizantin, scria că Sf Ap. Andrei a plecat la propovăduire din Capadocia, Bitinia si Galaţia (toate din Asia Mica) în “pustiurile scitice” . Aria poate reprezenta atât Scitia Maior, adica nordul Pontului Euxin (Marea Neagră), cât şi Scitia Minor, adică Dacia Pontică. Acelaşi scriitor afirma că Sf. Ap. Andrei a plecat apoi spre sud prin Tracia, a trecut prin Bizanţ, viitorul Constantinopol, iar de aici a mers prin Macedonia, Tesalia, ajungând în oraşul Patras din Ahaia (Peloponez).

Coroborând datele amintite cu cele ale mitropolitului de Patras, Nicodimos , reiese că după Pogorârea Duhului Sfânt Sf. Ap. Andrei a predicat mai întâi iudeilor în Ierusalim, Iudeea, Samaria şi Galaţia. Apoi a predicat celor din Aminsos, pe malul sudic al Pontului Euxin, unde a şi vindecat bolnavi, a urmat în alte localităţi ale Pontului şi s-a reîntors la Ierusalim pentru Paşti.
În a doua călătorie a plecat împreună cu Sf. Ap. Ioan la Efes, apoi a predicat în regiunile vestice ale Asiei Mici în cetăţi ale căror nume au avut ulterior rezonanţă precum Niceea, Nicomidia, Calcedon, etc. La Sinope a eliberat prin rugăciunile sale pe Ap. Matia ce fusese întemniţat. Din cauza aceasta a fost prins de păgâni, bătut până ce a fost crezut mort şi scos afară din cetate. A îndurat chinurile, reapărând a doua zi vesel şi vindecat, cu o asemenea răbdare încât locuitorii s-au ruşinat, i-au cerut iertare şi - văzând şi minunile făcute - s-au botezat. Apoi s-a reîntors în oraşele din Pont şi Bitinia unde predicase, pe care le-a întărit în credinţă, aşa cum a facut şi Ap. Pavel şi ceilalţi apostoli. A plecat la Ierusalim pentru a participa la Sinodul din jurul anului 50, unde s-a discutat despre modalitatea primirii în Biserică a păgânilor. După sărbătoarea Paştilor a însoţit pe Matia şi pe Tadeu până în Edesa, la graniţă cu Mesopotamia, apoi a evanghelizat pe locuitorii teritoriilor scitice, probabil dimprejurul Pontului Euxin (Marea Negră), parcurgând deci teritoriul sudic al Ucrainei de astăzi şi al viitoarelor principate Moldova şi Ţara Românească. Apoi, trecând mai departe prin Tracia, Macedonia, Tesalia, a ajuns în Ahaia (Peloponez). În Patras vindecă mai mulţi bolnavi, învie un tânar ucis şi încreştinează mulţi pagâni. După ce vindecă de o boala incurabilă pe Maximila, soţia proconsulului roman Egeatus, o converteşte la creştinism şi – în absenţa proconsulului – îl botează pe fratele acestuia, Stratocles. Din ordinul lui Egeatus, lezat de pătrunderea creştinismului în propria casă, Sf. Ap. Andrei este răstignit pe o cruce în formă de X, cunoscută până în zilele noastre drept “Crucea Sfântului Andrei”. Nu se cunoaşte anul morţii sale. Se presupune că a fost martirizat fie în timpul persecuţiei lui Nero , fie spre sfârşitul primului secol în timpul lui Domitian .

Moaştele Sf. Apostol Andrei
Înmormântat în Patras, moaştele sale au fost transportate la Constantinopol în anii 356 sau 357 la cererea împăratului Constantiu pentru a fi depuse în nou clădita Biserică a Sfinţilor Apostoli, împreună cu moaştele Sf. apostoli Luca şi Tadeu. In Secolul IX capul Sf. Ap. Andrei a fost restituit mitropoliei din Patras.
La cucerirea Constantinopolului de către cruciaţi, în anul 1204, moaştele Sf. Ap. Andrei au fost transportate în Italia la Amalfi, de unde au fost luate de către Carol al V, împăratul Germaniei şi Spaniei, la cucerirea oraşului Amalfi în anul 1527. Părţi din sfintele moaşte au ajuns până în Scoţia, oraşul St. Andrews, sediu episcopal pâna la 1689, la nord de Edinburgh. Se presupune că, prezenţa moaştelelor a fost însoţită de minuni pentru că în oraş, lângă capela Sf. Leonard, clădirea ce aparţine astăzi colegiului, fusese spital pentru pelerinii ce veneau să se roage sfântului . Sf. Andrei a fost declarat patron al Scoţiei. Părticele ale moaştelor Sf. Ap. Andrei fuseseră oferite, după mutarea lor la Constantinopol, bisericilor din Milano, Nola şi Brescia şi probabil pot fi încă cinstite acolo. În anul 1460, când Peloponezul a căzut sub stăpânire turcească , capul Sf. Andrei a fost transportat în Italia, la început în oraşul Narni iar din 1462 la Roma . În anul 1964, la cererea mitropolitului de Patras, capul Sf. Ap. Andrei a fost restituit oraşului Patras de către papa Paul al VI-lea .

Creştinii din Patras au păstrat şi lemnele de măslin puse cruciş, pe care fusese răstignit Sf. Ap. Andrei. Crucea a fost transportată, după 1204, în Franţa, mai întâi la Dijon, apoi la mânăstirea Weaume, lânga Marsilia, în sfârşit la mânăstirea Sf. Victor din Marsilia, unde prezenţa unei parţi din ea, păstrată într-o teacă, era atestată înainte de 1250. În timpul revoluţiei franceze restul crucii s-a pierdut. În 1980 teaca şi ceea ce a mai ramas din crucea Sf. Andrei au fost redate mitropoliei din Patras .

Sciţii şi predicarea Evangheliei în Scitia Minor
Documente scrise de către Sf. Ap. Andrei, de tipul scrisorilor paulinice, despre creştinarea populaţiei geto-dacice de pe teritoriul pe care se va întinde în viitor ţara noastră, lipsesc. În lipsa acestora s-au căutat argumente sprijinitoare a predicării apostolice din alte surse.
În epoca migraţiilor popoarelor, spaţiul carpato-istro-pontic va fi cunoscut în scrierile cronicarilor şi geografilor aproape în exclusivitate ca Scitia sau Gotia, după numele popoarelor ce stăpâneau vremelnic acest teritoriu. Aşa cum bine remarca D. Teodor sciţii şi goţii, reprezentând pentru Imperiul Roman un pericol mai mare decât populaţia autohtonă, aveau mai multă importanţă pentru cronicari. Despre faptul că în perioada activităţii sfinţilor apostoli prin Scitia se înţelegea teritoriul dintre Istru şi Pontul Euxin ne asigură Strabo în “Geografia” sa, precum şi Ovidiu , care în “Tristele” şi “Ponticele” sale era întristat că a fost exilat la Tomis între “sciţi”.
Sciţii, populaţie nomadă de origine persană, migraseră prin Asia Mică în Nordul Pontului Euxin unde erau stabiliţi din sec. VIII-VII î. Hr. De aici, o parte din ei se raspândiseră prin vestul Pontului Euxin până la sudul Istrului stabilindu-se cam prin sec IV î. Hr. în Scythia Minor . O inscripţie greacă, datând din Sec. II î. Hr. şi descoperită la Histria, despre care relateaza Pippidi , le confirmă prezenţa.
Tracii şi geto-dacii
Însă, în ciuda migraţiei sciţilor, această regiune continuă să fie locuită de traci şi geto-daci care-şi păstrează organizaţia în uniuni tribale cum este cunoscută cea din sec. III î. Hr., condusă în NV Dobrogei de către regele get Zalmodegicos , atestată într-un document descoperit tot la Histria . Dobrogea rămâne predominant getică cel puţin până la sau după destrămarea regatului dac condus de Burebista . Acesta se întindea de la Dunarea mijlocie şi munţii Slovaciei în nord până la munţii Haemus în sud. Populaţia getică a continuat să rămână în aceste teritorii pe un timp mult mai îndelungat. Istoricul grec Dio Cassius în lucrarea sa “Istoria romanilor” atestă prezenţa lor în perioda pre-apostolica : “… dacii traiesc pe ambele maluri ale Dunării”. Iar Giurescu dovedeşte existenţa formaţiunii statale vlaho-bulgare de mult mai târziu: sfârşitul sec. XII – prima jumătate a sec. XIII. Se ştie că Dobrogea a fost încorporată în provincia romană Moesia din sudul Istrului în anul 15 d. Hr., pentru a fi separată de aceasta sub numele de Scythia Minor în anul 292.
Sciţii
Sciţii trebuie să fi fost cunoscuţi apostolilor în momentul tragerii la sorţi a teritoriilor de evanghelizat. Părintele Sabin Verzan, citat de D. Manolache , arată că numele lor este citat la 2 Mac 4, 47 şi că la 2 Mac 12, 29 este menţionat oraşul Schitopolis. În versetul următor apare limpede că locuitorii nu erau iudei deoarece ”…Iudeii aşezaţi acolo au dat mărturie despre bunăvoinţa pe care Schitopolitanii o aveau faţa de ei şi despre purtarea lor omenească în vremuri de restrişte.” S-a emis ipoteza că aceştia erau stabiliţi acolo în urma invaziei scitice contra Mezilor şi a războiului contra Palestinei şi Egiptului relatate de Herodot . Deasemenea sciţii erau bine cunoscuţi, printe altele ca fiind nedrepţi şi cruzi, nu numai iudeilor dar până şi la Roma, de vreme ce elocventul orator Cicero afirma în două din scrierile sale că ar putea pleda cu success “chiar şi în faţa unor judecători atât de nedrepţi cum ar fi sciţii” . Deci sciţii erau bine cunoscuţi ca neam în timpul propovăduirii apostolice.
Grecii
Se crede că prezenţa coloniilor greceşti, întemeiate încă din sec. VII-VI î. Hr. pe ţărmul vestic al Pontului Euxin a constituit de asemenea un motiv important pentru predicarea Evangheliei în Scitia Minor. Cu excepţia coloniei Tyras cele mai numeroase se aflau pe teritoriul Daciei Pontice: Histria , aproape de gurile Istrului , Tomis , Callatis şi Odysos , mai la sud. Aportul culturii elene a coloniştilor către populaţia Daciei Pontice nu trebuie neglijat, după cum nu trebuie subestimat fluxul informaţiilor pe care coloniştii puteau să le transmită lumii de unde emigraseră despre populaţia în mijlocul careia se sălăşluiseră. Coloniştii întreţineau prin intermediul navigatorilor şi comercianţilor greci legături cu elinii din ţara de origine şi cu negustorii ce cumpărau mărfurile transportate de ei în diferite parţi ale orientului apropiat şi ale Imperiului Roman. Pe această cale erau transportate şi informaţii despre populaţia autohtonă. Această populaţie autohtonă făcuse parte din regatul dac. Despre ea se cunoştea că în sec. I î. Hr. – I d. Hr. cunoscuse o mare înflorire a vieţii materiale, culturale şi spirituale . Cinstea şi alte calităţi intelectuale şi morale au fost recunoscute geţilor de către importante personalităţi ale antichităţii, cum au fost Herodot , Platon , Strabon ş. a., citaţi de Prof. Giurescu şi Prof. Vasilescu . Pentru a sublinia însemnătatea civilizaţiei geţilor pentru atragerea în misiune a Sf. Ap. Andrei, vom menţiona numai două fragmente din cele citate de Prof. Giurescu . Platon admirând stiinţa medicală a geţilor, despre care a luat cunostinţă de la un medic get, scria: “..spune că, precum nu trebuie să încercăm a vindeca ochii fără să vindecăm întâi capul, ori capul fără trup, tot aşa nu se poate să încercăm a vindeca trupul, fără să îngrijim şi de suflet şi că tocmai de aceea sunt multe boli la care nu se pricep medicii greci, fiindcă nu cunosc întregul de care ar trebui să se ocupe”. Dio Chrysostom, elev al filozofului şi matematicianului Pitagora din Samos , afirma la rândul său: ”geţii sunt mai înţelepţi decât aproape toţi barbarii şi mai asemenea grecilor”. Calităţile moral – intelectuale erau atribuite de către Herodot , Strabon şi Platon eticei înalte şi credinţei în nemurire, datorate învăţăturilor lui Zalmoxis. Acestea trebuie să fi fost bine cunoscute şi în Iudeea în vremea apostolilor, dacă istoricul Flavius Josef cunoştea reputaţia ascetismului unora dintre daci pe care-i asemăna cu esenienii, după cum arătau Eliade si Culianu .
Limba şi cultura greacă
Alături de faptul că sciţii şi calităţile moral-religioase ale geţilor puteau fi cunoscute Sf. Ap. Andrei, cunoaşterea limbii eline de către coloniştii Pontului Euxin şi faptul că parte din autohtoni puteau vorbi această limbă, poate să fi constituit de asemenea un factor important pentru predicarea Evangheliei în Scitia Minor. Despre geto-daci se ştie că nu numai căpeteniile, preoţii, ci probabil şi meşteşugarii vorbeau şi scriau folosind alfabetul grec şi latin . Este interesant de reamintit că în perioada misiunii apostolilor, dar şi cu mult mai înainte, limba cea mai vorbită în Imperiul Roman şi în teritoriile învecinate era greaca şi nu latina, inclusiv în Roma şi de către diaspora evreilor stabilită în Roma . După cum susţine Frend chiar şi în Palestina “limba elenă era, după aramaica, limba cea mai folosita şi cuvinte de origină elenă intraseră în uzul curent în timpul propovăduirii Mântuitorului”. Cultura elenistică fusese răspândită “în tot bazinul mediteranean dar şi în nordul Africii, Egipt, orientul apropiat şi sud-estul Europei”, atât prin cuceririle teritoriale ale lui Alexandru Macedon cât şi prin coloniştii greci şi schimburile comerciale efectuate de ei . După cum arată Deissmann, limba şi cultura greacă erau dominante nu numai în rândul învăţaţilor ci pătrunsese până la nivelul păturilor de jos, în special în oraşe. De aici necesitatea ca noua învăţătură să fie propovăduită în limba cea mai raspândită, aşa cum a facut-o Sf. Ap. Pavel, “precum şi ceilalţi”.
Un argument în favoarea importanţei limbii greceşti ca limbă de răspândire a creştinismului este acela că toate scrierile Noului Testament au fost scrise iniţial în limba greacă cu excepţia Evangheliei lui Matei, scrisă iniţial în limba aramaica, dar care s-a pierdut. Tot în limba greacă a fost făcută prima traducere a Vechiului Testament, Septuaginta, în a doua jumătate a sec. III î. Hr.
Sf. Ap. Andrei vesteşte Evanghelia în Scitia Minor
În acest context nu se poate ignora importanţa cunoaşterii limbii greceşti de către o parte din autohtonii Daciei Pontice în sprijinul afirmaţiei că Sf. Ap. Andrei n-a putut ocoli acest teritoriu. Ne reamintim că elinii veniţi la Ierusalim la sărbătoarea Paştelui iudaic, l-au căutat pe Sf. Ap. Filip, iar acesta pe Sf. Ap. Andrei ca să le înlesnească întrevederea cu Mântuitorul . Oricum Sf. Ap. Andrei a predicat populaţiei din cetăţile Asiei Mici. In această regiune, alături de comunităţi ce vorbeau aramaica, ca de pilda caldeenii , populaţia era în mare parte vorbitoare de limbă elenă în perioada apostolică. Mai târziu a predicat vorbitorilor de limbă elenă din Macedonia, Tesalia, Ahaia. În aceste condiţii este greu de conceput că limba nu-i era cunoscută. Iată deci trei motive pentru care avem dreptul să avem certitudinea vestirii Evangheliei în Scitia Minor direct de către primul chemat dintre apostoli.
Urmele trecerii apostolului nu s-au şters din memoria oamenilor locurilor. În Dobrogea şi în Basarabia s-au păstrat colinde şi legende care amintesc trecerea Ap. Andrei precum şi toponime care amintesc prezenţa sa în aceste locuri: “Pârâiaşul Sfântului Andrei”, “Peştera Sf. Andrei” ş.a. Elementele enumerate întăresc certitudinea propovăduirii apostolice directe pe o parte a teritoriului ţării noastre, propovăduire care, ca peste tot unde au trecut apostolii, a dat roade.
Episcopi la Tomis
Ca şi în alte părţi pe unde a trecut, Sf. Ap. Andrei trebuie să fi botezat pe noii adepţi la creştinism şi să fi hirotonit diaconi, preoţi şi episcopi . Deşi nu avem menţiune scrisă despre aceasta, este foarte probabil să fi instalat episcop la Tomis . Aşa după cum a hirotonit ca episcop la Odyssos pe ucenicul său Ampliat , despre care se relatează în Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel. Sau cum a orânduit episcop pe Stahis în Bizanţ , şi pe Stratocles din Patras . Şi după cum se relatează că a instalat episcop pentru locuitorii din Sinope , fără să-i fi fost menţionat numele. Lipsa documentelor scrise nu trebuie să ne mire. Aşa cum arată Sf. Irineu de Lugdunum (Lyon), “triburile barbare au primit credinţa fără epistole” . Episcopia de Tomis este menţionată documentar abia în anul 369, cu ocazia conflictului episcopului local, Vetranion, cu împăratul eretic Valens , cu care se va înfrunta mai târziu şi Sf. Vasile cel Mare. Dar existenţa unor episcopi la Tomis a fost arătată şi anterior în unele din actele martirice. În tot cazul, Eusebiu de Cezarea, enumerând episcopii participanţi la primul Sinod ecumenic de la Niceea din anul 325, nu uită să menţioneze că “nu lipsea din ceată nici cel al sciţilor” . Prof. M. Păcurariu crede, ca şi mulţi alţii, că este vorba despre episcopul de Tomis, din Scitia Minor .

Cele de mai sus întăresc părerea că Sf. Ap. Andrei a predicat în Dacia Pontică. Acest fapt este recunoscut unanim atât în Biserica Ortodoxă cât şi de către cea de la Roma .

Iată şi mărturia mitropolitului Nicodimos de Patras care, cu ocazia pelerinajului cu moaştele Sf. Ap. Andrei în România , a scris următorul tropar: Fiu al Galileii şi frate al lui Petru, dintre pescari în soborul apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormântul tău din Patras chemi popoarele la Dumnezeu şi acum ne-ai umplut de bucurie că în România ai venit, unde pe Hristos-Domnul L-ai propovăduit .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu